Chan Yu Technology Co., Ltd .嶄昱股份有限公司 AC/DC/EC cooling fan for industrial use
.
1 AC Fan     6 Cross Flow  
2 DC Fan   7 Centrifugal  
3 EC Fan   8 Axial Fan  
4 Blower   9 Fan Guard  
5 Skeleton